El Consell Comarcal del Gironès ha promogut la realització d'un estudi independent per valorar els avantatges i inconvenients dels diversos models de recollida de residus en els diferents municipis del Gironès  i el seus índexs de reciclatge,  entre aquests municipis, Sarrià de Ter que està valorant canviar el sistema actual de recollida de residus. 

L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha posat a disposició de la ciutadania el web www.supergirones.cat i través d’aquest portal hi ha informació sobre: Com contribuir a la recollida selectiva del paper/cartró, vidre i envasos, com afecten els residus que generem al canvi climàtic. La comparació de diferents models de recollida de residus (contenidors de càrrega lateral, porta a porta o mixt), així com avantatge si inconvenients de cadascun d’ells i notícies sobre la celebració de tallers i xerrades informatives als municipis de la comarca.

En aquest portal també hi ha penjada la Diagnosi per valorar alternatives al sistema actual de recollida de residus. En aquest treball s’hi presenten diferents propostes per a la nova gestió (contenidors de càrrega lateral, porta a porta i sistema mixt) i s’apunta el model òptim per al municipi.

A través del web també es pot omplir una enquesta de valoració, per tal de copsar el sentiment de la ciutadania de cara a plantejar un nou model de gestió de residus a Sarrià de Ter i a d'altres municipis.