Avui es lliuren els Premis Literaris de Girona

L’acte que organitza la Fundació Prudenci Bertrana se celebrarà a l’Auditori de Girona a les 20.30 h serà presentat per Martí Gironell i serà presidit per Quim Torra, que encapçalarà el lliu­ra­ment dels Pre­mis Lite­ra­ris de Girona,  acom­pa­nyat de la con­se­llera de Cul­tura, Mariàngela Vila­llonga. 

El president de la Generalitat lliurarà el 52è premi Pru­denci Ber­trana de novel·la, dotat de 30.000 euros, que ha gua­nyat la saba­de­llenca Montse Bar­deri Palau amb l’obra La memòria de l’aigua. Ramon Car­dona Colell rebrà el 42è premi Miquel de Palol de poe­sia (2.400 euros), per Tocat i enfon­sat; Fer­ran Sáez Mateu, el 40è premi Car­les Rahola d’assaig (6.000 euros) per La vida aèria, i Lluís Prats Martínez, el 34è premi Ramon Mun­ta­ner de lite­ra­tura juve­nil (6.000 euros) per Kam­birí di Lam­pe­dusa i es pro­cla­ma­ran els gua­nya­dors de les dues cate­go­ries del 19è premi Lle­tra i del 25è Cer­verí a la millor lle­tra de cançó.

Al juny la Fun­dació Pru­denci Ber­trana ja va fer públics els gua­nya­dors dels prin­ci­pals guar­dons i els seus lli­bres ja seran demà a les lli­bre­ries. 

Els quatre autors sig­na­ran exem­plars aquest dime­cres a lli­bre­ries giro­ni­nes, l’ Aba­cus (10.00 h), Les Vol­tes (10.45 h), Geli (11.15 h), Cal­mot (11.45 h), Lli­bre­ria 22 (12.00 h) i Empúries (13.15 h).