Els Diables de l’Onyar denuncien que han rebut pressions policials per suspendre el correfoc

La colla gironina assegura que ha pres la decisió forçada “pels qui sembren la por”. En principi havien decidit ajornar l’actuació a les Fires perquè coincidia amb la manifestació del 26-O, però no cancel·lar-la. Els Dia­bles de l’Onyar han vol­gut “com­par­tir i expli­car” les deci­si­ons dels dar­rers dies. En un comu­ni­cat, la colla explica que després de la sentència del Tri­bu­nal Suprem con­tra els diri­gents civils i polítics inde­pen­den­tis­tes i les pro­tes­tes, i amb “l’apro­pa­ment ver­ti­ginós” de les Fires, en un prin­cipi havien deci­dit ajor­nar el cor­re­foc.

“Els motius eren clars, amb pocs ànims per cele­brar res i en veure la con­vo­catòria d’una pro­testa mas­siva a Bar­ce­lona el dia 26, el més sen­sat era pos­po­sar-lo”, expli­quen Els Dia­bles. Tot i així, la colla subrat­lla que, en un pri­mer moment, la decisió de fer-lo algun dia, “hi era” perquè per a ells, és l’esde­ve­ni­ment “més impor­tant de l’any”, que atrau al vol­tant d’un cen­te­nar de par­ti­ci­pants (entre cre­ma­do­res, ban­des i colles con­vi­da­des) així com nom­bro­sos espec­ta­dors. La colla, però, asse­gura que “aquesta set­mana tot ha can­viat” i s’han vist forçats a sus­pen­dre defi­ni­ti­va­ment el cor­re­foc. I és que allò que en un prin­cipi era una decisió de suport i s’empa­rava “en el dret a pro­testa”, ha aca­bat con­ver­tint-se “en una obli­gació pres­si­o­nada pels qui sem­bren la por”.

Els dia­bles giro­nins reve­len que aquests dies han rebut tru­ca­des “de les for­ces de segu­re­tat” que els han posat “al punt de mira injus­ta­ment” i els han obli­gat a can­cel·lar no només el cor­re­foc, sinó “tots els actes amb pirotècnia pre­pa­rats des de feia mesos”. “Com a colla i a títol indi­vi­dual, ens hem sen­tit ata­ca­des i dol­gu­des”, afe­gei­xen Els Dia­bles de l’Onyar. “És per això que volem dir: Ja n’hi ha prou! Davant del joc de la por impo­sat pel govern espa­nyol i les for­ces de segu­re­tat, nosal­tres alçarem les mas­ses més que mai i cri­da­rem que rebut­gen la cri­mi­na­lit­zació de la pirotècnia que atempta con­tra les colles de dia­bles i una gran part de la cul­tura popu­lar”, denun­cien al comu­ni­cat. I subrat­llen: “Si ens volen posar la por al cos, quan bufa el vent, el foc creix”.

Els Dia­bles de l’Onyar destaquen que no tole­raràn “cap per­se­cució”, ni a la colla ni als seus mem­bres, ni tam­poc que se’ls posi “al punt de mira”, quan la seva intenció “és fer d’aquest país un món millor a través del volun­ta­riat i la cul­tura popu­lar”. i conclouen que “Con­ti­nu­a­ràn dema­nant la lli­ber­tat de les pre­ses polítiques i de la nos­tra terra. acaben diguen que Ni a l’infern es tole­ren aques­tes barbàries”.